ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน

Main Article Content

ทักษญา สง่าโยธิน

Abstract

บทคัดย่อ


 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจชุมชนในประเทศ และวิสาหกิจชุมชนต่างประเทศ จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 16 แห่ง พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ค้นพบเรียงตามระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่พบมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ 2) ความสามัคคีในกลุ่ม การมีส่วนร่วม และความผูกพัน 3) ระบบการบริหารจัดการที่ดี 4) เงินทุน 5) การสนับสนุนจากภาครัฐ 6) ทักษะ ความสามารถในการผลิต รวมถึงนวัตกรรมการผลิตและการพัฒนา 7) การสนับสนุนจากภายนอกที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (การสร้างเครือข่าย) 8) ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ 9) การมีตลาดรองรับที่แน่นอน 10) การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และความโปร่งใส 11) ระบบการสื่อสาร 12) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงาม ตรงความต้องการของผู้บริโภค 13) ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ 14) การใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15) การปฏิบัติทางกฎและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม


ABSTRACT


 The purpose of this study was to study the factors that affect the success of community enterprise operations in various forms in domestic and foreign enterprises. From the synthesis of data from 16 literature reviews, The results showed that success factors were found in the following factors: 1) Leadership 2) Unity in the group, participation and commitment. 3) Management system. 4) Funding 5) Government support 6) Productivity skills, innovation and development. 7) External support that corresponds to the needs of the community. (Networking) 8) Knowledge management 9) Market  10) Profit and loss statement 11) Communication systems. 12) The products are high quality and meet customer needs. 13) The availability of equipment and tools. 14) The resources and local wisdom. 15) Environmental rules and regulations.

Article Details

How to Cite
สง่าโยธิน ท. (2018). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(2), 11–26. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/110696
Section
บทความวิชาการ