ผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความอยู่รอดของกิจการ ของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

Main Article Content

กรไชย พรลภัสรชกร

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความอยู่รอดของกิจการของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมของลูกค้าและความเป็นเลิศของธุรกิจถูกตั้งสมมุติฐานว่าเป็นตัวแปรกลางของความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์กับศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้วย การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ และการวัดมูลค่าตราสินค้า  ในการวิจัยนี้  ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย  จำนวน  189  บริษัทเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ผลการวิจัย  พบว่า  การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวัดมูลค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า และการวัดมูลค่าตราสินค้ามีการเชื่อมโยงเชิงบวกกับความเป็นเลิศของธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร  นอกจากนี้  ความเป็นเลิศของธุรกิจเป็นตัวกำหนดเชิงบวกของศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร ขณะที่ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรมีบทบาทเชิงบวกต่อการกำหนดความอยู่รอดของกิจการ สำหรับความเป็นเลิศของธุรกิจเป็นตัวแปรกลางของความสัมพันธ์ระหว่างการวัดมูลค่าตราสินค้ากับศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร  ด้วยเหตุนี้ กิจการต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาและปรับปรุงการตัดสินใจเชิง กลยุทธ์ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการจัดสรรทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการลงทุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ABSTRACT


 The objective of this study is to investigate the effects of strategic decision making on customer participation, business excellence, organizational competitiveness, and firm survival of tourism businesses in Thailand. Customer participation and business excellence are hypothesized to be mediators of the strategic decision making-organizational competitiveness relationships. Strategic decision making comprises strategic cost management, strategic pricing and brand valuation. In this study, 189 tourism businesses in Thailand are the samples. The results show that strategic cost management and brand valuation are positively related to customer participation. Only brand valuation is positively associated with business excellence and organizational competitiveness. Likewise, business excellence is a positive determinant of organizational competitiveness while organizational competitiveness plays a positive role in defining firm survival. For testing the mediating effects, business excellence is the mediator of the brand valuation-organizational competitiveness relationships. Thus, firms need to focus on the development and improvement of strategic decision making both in efficiency and effectiveness by allocating their resources to human resource development activities relating to decision making, including employee training and other related investments.     

Article Details

How to Cite
พรลภัสรชกร ก. (2018). ผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความอยู่รอดของกิจการ ของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(2), 27–44. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/110706
Section
บทความวิจัย