การนำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ

Main Article Content

ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์

Abstract

บทคัดย่อ


 การศึกษาเรื่องแนวทางการนำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ เป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการนำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ ด้วยการนำเสนอในรูปแบบการเปลี่ยนข้อความเป็นการทำภาพให้ปรากฏ (Illustration) ในรูปแบบการสร้างตาราง ตัวแบบ (Model) ที่ทำให้มองเห็นว่า เราค้นพบอะไร “What to do” เพื่อนำไปอภิปรายผลประกอบแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้วิจัยสามารถเสนอแนะข้อปฏิบัติที่ได้จากข้อค้นพบจากการวิจัยได้ชัดเจน “How to do” ซึ่งเป็นการนำเอาผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง


ABSTRACT


The study of how to present the results of research toward to implementation is the suggestive study how to present the results of research that can see clarity and tangibility. This presentation can transform documentary to Illustration by build tables and Models that be visible what we discover or called “What to do” To discuss the  theoretical concepts and the related literature. The researcher can suggest practice to the results of research is clarity or called “How to do” that is the way to bring the results of research is pragmatic.

Article Details

How to Cite
ยังเฟื่องมนต์ ธ. (2018). การนำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(2), 1–10. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/110695
Section
บทความวิชาการ