การรับรู้คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวไทย ในการตัดสินใจซื้อทัวร์แบบเหมาจ่ายไปท่องเที่ยวประเทศ CLMV

Main Article Content

สุญาณี ศรีรักษา
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
วิไลลักษณ์ คำลอย

Abstract

บทคัดย่อ


 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในการไปท่องเที่ยวประเทศ CLMV(กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม) และเพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการเลือกใช้บริการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายไปยังประเทศ CLMV ของนักท่องเที่ยวไทย โดยใช้การเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ CLMV ที่ใช้บริการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน และวิเคราะห์สมมติฐานโดยใช้ ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Multiple linear  regression analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความภักดี จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการก่อนการขาย ด้านการให้บริการของสนามบิน ด้านการเลือกซื้อทัวร์เสริม ด้านการให้บริการ ณ จุดหมายปลายทาง ด้านศูนย์การค้า ด้านร้านอาหาร และด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05


ABSTRACT


The research had objective to study Thai tourists’ perception of service quality of a package tour to CLMV countries (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam) and to study to what extent service quality had an effect on loyalty to select package tour to CLMV countries. This was a survey research. 


 A questionnaire was an instrument in this study. The sample group consisted of 400 tourists in Chon Buri province who selected a package tour to CLMV countries. The inferential statistics analyzed in this study was Multiple Regression Analysis.


The findings from hypotheses testing, it was found that 7 aspects of the perception on the service quality, namely service before sales, service at the airport, additional promotion, service at the destination, shopping center service, restaurant service, tourist sights had an effect on loyalty to select package tour to CLMV countries at a significance level of 0.05.

Article Details

How to Cite
ศรีรักษา ส., เลิศพุทธรักษ์ ศ., & คำลอย ว. (2018). การรับรู้คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวไทย ในการตัดสินใจซื้อทัวร์แบบเหมาจ่ายไปท่องเที่ยวประเทศ CLMV. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(2), 173. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/110831
Section
บทความวิจัย