การจัดการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทองของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

ไพศาล กะกุลพิมพ์

Abstract

บทคัดย่อ


          การจัดการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทองของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงโครงสร้างการจัดการการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทองระดับสมาชิกผู้ผลิตเพื่อให้สามารถผลิตผลผลิตสนองต่อความต้องการของตลาดได้ในทุกระดับ เจาะจงสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองที่ผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศแทนการส่งออก จำนวนตัวอย่าง 45 ราย วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยสถิตเชิงพรรณนา พบว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4.71 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนจากการจำหน่ายเฉลี่ย 10.63 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนทางการตลาด 0.60 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 10.03 บาทต่อกิโลกรัม สมาชิกทำการซื้อ-ขายผ่านการทำสัญญากับพ่อค้าคนกลาง   ร้อยละ 61 อย่างไรก็ตาม สมาชิกยังคงประสบปัญหาการผลิต ผลผลิตไม่คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ แม้ซื้อขายผ่านการทำสัญญา แต่ช่องทางการตลาดก็ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและการตลาดให้เกิดความเข็มแข็ง สามารถเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าได้  


ABSTRACT


 The management of the production and marketing of KlauyHom Thong Wang Luang community enterprise inFaoRai District, NongKhai aims at studying the structure of the production management and marketing structure of the of KlauyHomThong Wang Luang (banana) community enterprise producers at the member level in order to be able to improve outputs that meet market demand at all levels. Specifies members of the banana producer group produced for domestic sales instead of exports.Therefore, 45 informants’ data were analysed and presented by using descriptive analysis: the results found showed that the average cost of production was 4.71 baht per kilogram while the average profit was 10.63 baht per kilogram. Furthermore, the marketing cost was 0.60 baht per kilogram; thus the average net profit was 10.03 baht per kilogram. 61 percent of the members purchase their products through contracting the middlemen. However, the members are suffering because of the production problems: the quality of their products did not meet the market needs. Even trading was done through the contracts,the marketing channel was still unclear, which is a major problem. Therefore, it is necessary to build up more confidence in the production and marketing system; hence the members could be able to increase the bargaining power.

Article Details

How to Cite
กะกุลพิมพ์ ไ. (2018). การจัดการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทองของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(2), 45–56. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/110797
Section
บทความวิจัย