Published: 2016-01-29

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษย์ในอุสาหกรรมการผลิต

ไพรยศ พรหมอินทร์, ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์, นาวี ตั้งนโมวิริยะกุล, วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ

55-69