การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจ เดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ทัศวารินทร์ วุฒิสารวรากรณ์
สุรัติ สุพิชญางกูร
สาวิตรี บิณฑสันต์
ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
วุฒิสารวรากรณ์ ท., สุพิชญางกูร ส., บิณฑสันต์ ส., & เทียนประเสริฐกิจ ช. (2016). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจ เดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(2), 1–18. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47659
Section
บทความวิจัย