การประยุกต์วัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น ( โมโนซูกูริ )

Main Article Content

บุญพา รอชัยกุล

Abstract

-

Article Details

How to Cite
รอชัยกุล บ. (2016). การประยุกต์วัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น ( โมโนซูกูริ ). Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(2), 45–54. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47662
Section
บทความวิจัย