คุณภาพบริการในทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย

Main Article Content

ศิลาวัลย์ วินากร
ฤทธี ชูเกียรติ
ปติ พุทธวิบูลย์
นภดล เดชประเสริฐ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
วินากร ศ., ชูเกียรติ ฤ., พุทธวิบูลย์ ป., & เดชประเสริฐ น. (2016). คุณภาพบริการในทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(2), 87–98. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47670
Section
บทความวิจัย