การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษย์ในอุสาหกรรมการผลิต

Main Article Content

ไพรยศ พรหมอินทร์
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
นาวี ตั้งนโมวิริยะกุล
วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
พรหมอินทร์ ไ., เลิศพุทธรักษ์ ศ., ตั้งนโมวิริยะกุล น., & เมืองสุวรรณ ว. (2016). การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษย์ในอุสาหกรรมการผลิต. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(2), 55–69. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47663
Section
บทความวิจัย