การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดและภาพลักษณ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช. ) ในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

สมเกียรติ ขำสำราญ
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
สิงห์ชัย บุญยโยธิน
พีรวัฒน์ ชูเกียรติ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ขำสำราญ ส., จันทรประภาเลิศ อ., บุญยโยธิน ส., & ชูเกียรติ พ. (2016). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดและภาพลักษณ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช. ) ในจังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(2), 99–111. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47672
Section
บทความวิจัย