ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฎิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ธาณัชตรา สมัครจิตร
กฤช จรินโท
สุชนนี เมธิโยธิน
กฤษณา โพธิสารัตนะ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สมัครจิตร ธ., จรินโท ก., เมธิโยธิน ส., & โพธิสารัตนะ ก. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฎิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(2), 35–44. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47661
Section
บทความวิจัย