การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ธนพนธ์ ธนะจินดานนท์
สีมา สีมานนท์
วนิดา นวลบุญเรือง
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ธนะจินดานนท์ ธ., สีมานนท์ ส., นวลบุญเรือง ว., & จันทรประภาเลิศ อ. (2016). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(2), 19–33. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47660
Section
บทความวิจัย