Published: 2019-03-28

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับ การรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล

วัฒนา นนทชิต, เบญจ์ พรพลธรรม, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, อำนวย บุญรัตนไมตรี

42-53