แนวปฏิบัติการตลาดแบบองค์รวม

Main Article Content

ลลิต ถนอมสิงห์

Abstract

แนวปฏิบัติการตลาดแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวม เพื่อนำไปปรับใช้กับ องค์กรยุคใหม่ บทความวิชาการครั้งนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ จากการสำรวจแนวปฏิบัติของผู้บริหารระดับกลางที่อยู่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจได้ในจังหวัดชลบุรีที่องค์กรมีกำไร ติดต่อกัน 5 ปี (2552-2556) จำนวน 100 คน และนำแนวปฏิบัติมาประเมินค่าเฉลี่ย เพื่อดูระดับความสำคัญถึงมุมมอง ผู้บริหารที่เห็นความสำคัญกับการตลาดแบบองค์รวม

ผลการวิเคราะห์พบว่า การตลาดองค์รวมใน 100 องค์กรใช้จนมีผลทำให้สามารถขายสินค้า จนมีกำไร 5 ปี จากสิ่ง ที่ปฏิบัติสูง สู่ระดับต่ำสุด 5 อันดับแรกคือ 1) การตลาดต้องเกิดจากการระดมความคิดเห็นของทุกแผนกในองค์กร 2) ให้ความสำคัญกับการตลาดสร้างความสัมพันธ์ ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้และซื้อบริการซ้ำ 3) มีนโยบายการบริหารรายได้ นำไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมและชุมชน 4) ควรมีกิจกรรมในการสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อให้ลูกค้าจดจำ และตะหนักถึง ตราสินค้า 5) ควรมีนโยบายทางจริยธรรมทางธุรกิจกับพนักงานทุกคน

การทำตลาดแบบองค์รวม แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมคือ นอกจากองค์กรให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้ว องค์กร ยังต้องให้ความสำคัญกับ พนักงานขององค์กร, ลูกค้า, ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะทุกคนคือเครือข่ายที่ดี ขององค์กร ทุกคนสามารถเป็นพนักงานขายให้กับองค์กรได้

 

THE HOLISTIC MARKETING CONCEPT

Lalit Thanomsing

The Chaipattana Foundation, Bangkok 10300, Thailand

The research entitled “The Holistic Marketing Concept” was to study its strategies and to apply them into a modern organization. This academic article focused on the analysis of collected documents which were primary data. It was the survey of the practices of 500 managers of middle management of the organizations that were in Chonburi Province and had 5 years consecutive profits (2009-2013). Then the practices were evaluated for the means (average) in order to find out to what extent the middle managers had opinion on the significance of the holistic marketing.

The findings revealed that the top five strategies that 100 organizations used and helped them able to sell their products so that they had profits for 5 consecutive years were as follows: 1) the marketing coming from brainstorming of all departments in the organization, 2) the organization focusing on building relationship with customers in order to maintain customers and their repurchase, 3) the policy to manage revenue for social and community responsibility, 4) the activities to build the brand in order to make customer recognize or be aware of the brand, 5) the organizations having ethical business policies to all employees.

The holistic marketing was different from traditional marketing. The organizations not only put an emphasis on the customers, but also put an emphasis on employees, suppliers, and all stakeholders because everyone was in the organizations’ network. Everyone could be sales assistant for the organization.

Article Details

How to Cite
ถนอมสิงห์ ล. (2019). แนวปฏิบัติการตลาดแบบองค์รวม. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(2), 1–11. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47100
Section
บทความวิชาการ