การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

โศรยา ตินตะบุระ
บรรพต วิรุณราช
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

Article Details

How to Cite
ตินตะบุระ โ., วิรุณราช บ., & เลิศพุทธรักษ์ ศ. (2019). การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(2), 127–142. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47142
Section
บทความวิจัย