ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับ การรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล

Main Article Content

วัฒนา นนทชิต
เบญจ์ พรพลธรรม
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
อำนวย บุญรัตนไมตรี

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการสารสนเทศของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน บริการสุขภาพ 2) เพื่อศึกษาระดับการดำเนินการตามมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างจัดการสารสนเทศกับการดำเนินการตามมาตรฐานบริการสุขภาพ และ 4) เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาล

ขอบเขตการวิจัย พื้นที่ศึกษา คือ โรงพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด และภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยการถ่ายทอด แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลที่ได้รับรอง มาตรฐานบริการสุขภาพจำนวน 60 โรงพยาบาล 1,175 ตัวอย่าง นำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป และอภิปรายผล โดยวิธีการเชิง ปริมาณด้วยสถิติ Canonical Correlation และ Path Analysis ตามตัวแบบสมมติฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ด้วยคำถามเชิงลึก เอกสารราชการ และการสังเกตการณ์มาสนับสนุนข้อค้นพบของการศึกษา

จากการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐานบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานคร มีการจัดการสารสนเทศ ในระดับมากทุกด้าน และมีการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการ ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ง่ายเหมาะกับปัญหาสุขภาพความต้องการของผู้ป่วย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ส่วนระดับรองลงมาคือ ระบบ งานสำคัญของโรงพยาบาล และการจัดการองค์การตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Canonical พบว่า โรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน บริการสุขภาพมีการนำการจัดการสารสนเทศมาสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านบริการสุขภาพของโรงพยาลได้จริง และ มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ ที่สามารถดำเนินการ เพื่อให้โรงพยาบาลเกิดมาตรฐานบริการสุขภาพโดยเฉพาะด้านมาตรฐานการบริหารองค์การ

จากผลการศึกษาเบื้องต้นนำไปสู่การสร้างตัวแบบการจัดการสารสนเทศของโรงพยาบาลเพื่อการรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลควรมุ่งเน้นหลักการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ โดยการประเมินผลและ การสรุปผลการใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการบริหารองค์การตามมาตรฐานบริการ สุขภาพของโรงพยาบาล สามารถนำมาสนับสนุนการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และสามารถสร้างความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการจัดการกระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาล เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารงาน เพื่อการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในอนาคต

 

RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION MANAGEMENT AND HOSPITAL ACCREDITATION

Wattana Nontachit, Ben Pornpontam, Polsuk Jirakraisiri and Amnuay Boonratanamaitree

College of Innovation Management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakhon Pathom 73170, Thailand

The purposes of this study are: 1) to study information management of accredited hospitals 2) to study the standard level of administration which is based on Hospital Accreditation in hospitals 3) to study the relationship between information management and the level of standard administration of accredited hospitals 4) to search for solutions to stimulate the role of information management in supporting the development of Hospital Accreditation.

The population in this study are private and public hospitals in Bangkok; out of which 1,175 samples comprising of hospital executives, officials and patients based on health standard to be selected. Tool of this study. The results of the study are based on quantitative and qualitative data analyzed by Canonical Correlation and Path Analysis.

It was found from the study that Bangkok accredited hospitals account for a “high” level, both in aggregate and individual dimensions, especially in patient caring, accessibility, timely service and good coordination, followed by important hospital work systems and organization management in that order.

It was also revealed from Canonical Correlation that accredited hospitals scored high on information management vis à vis the level of standard administration especially the improvement and development of information systems, information management evaluation, and the conclusion of hospital information system utilization.

Form the primary/ elementary study, a hospital information system model has been set up so that the hospital information system should emphasize on its improvement and development in accordance with hospitals context. The gained knowledge of which is very beneficial for administrative efficiency as well as hospital accreditation in the years to come.

Article Details

How to Cite
นนทชิต ว., พรพลธรรม เ., จิรไกรศิริ พ., & บุญรัตนไมตรี อ. (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับ การรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(2), 42–53. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47108
Section
บทความวิจัย