อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจในการทำงานและ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในมูลนิธิชัยพัฒนา

Main Article Content

ลลิต ถนอมสิงห์

Abstract

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อ องค์การของบุคลากรในมูลนิธิชัยพัฒนา จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 220 ชุด พบว่า ระดับภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ในระดับสูง ระดับความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรอยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอยู่ในระดับสูง นอกจากนั้นยังพบว่า บุคลากรที่ระยะเวลา การทำงานให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานแตกต่างกันอย่างมนัยสำคัญ และบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์อิทธิพล ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากร แต่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรผ่านความพึงพอใจ ในการทำงานของบุคลากร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.36

 

EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PERSONNEL IN THE CHAIPATTANA FOUNDATION

Lalit Thanomsing

The Chaipattana Foundation, Bangkok 10300, Thailand

The aim of this research is to examine the effects of transformational leadership on job satisfaction and organizational commitment of personnel in the Chaipattana foundation. The data analysis from 220 questionnaires indicates high level of transformational leadership, moderate level of job satisfaction, and high level of organizational commitment. In addition, the results reveal that personnel with different work experiences in the Chaipattana foundation demonstrate significantly different levels of job satisfaction and personnel with different ages and monthly income show significantly different levels of organizational commitment. Further, results from path analysis indicate that transformational leadership has no direct effect on organizational commitment but an indirect effect on organizational commitment via job satisfaction, with the path coefficient of 0.36.

Article Details

How to Cite
ถนอมสิงห์ ล. (2019). อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจในการทำงานและ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในมูลนิธิชัยพัฒนา. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(2), 30–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47106
Section
บทความวิจัย