ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

เผยแพร่แล้ว: 2018-02-27

บทความวิจัย (Research Articles)