เผยแพร่แล้ว: 02/27/2018

การบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม

พัชริดา นิลสุข, มัทนา วังถนอมศักดิ์

17-25

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)

กิ่งแกว เฟองศิลา, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์

51-60

สุขภาพองคการของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

สุรศักดิ์ เจริญผล, มัทนา วังถนอมศักดิ์

61-68

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชมลักษณ์ อุ่นศิริ, สมคิด พรมจุ้ย, จินตนา ธนวิบูลย์ชัย, พรรณมาส พรมพิลา, วิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์, ละเอียด สดคมขํา

180-190