ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
เผยแพร่แล้ว: 2018-02-27

บทความวิจัย (Research Articles)