ภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง

  • ณัฐชยา อุ่นสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

กอนซาเลซ , มาเรีย. (2557). ผู้นำอุดมสติ. แปลจาก Mindful Leadership: The 9 Ways to Self – Awearness, Transforming Yourself, and Inspiring Others โดย ณัชร สยามวาลา. กรุงเทพมหานคร: ตถาตา.

ชาญวิทย์ พรนภดล. (2560). ตัวเลขฟ้องเด็กไทยเสี่ยงต่อการ Cyberbullying. แพรว. 38 (907): 208.
ณัฐชยา อุ่นสกุล. (2553). รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบวิธีการฝึกอบรมการใช้หลักอริยสัจ 4 กับการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2545). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: ลือตะวัน.

________ . (2544). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ดวงแก้ว.

พระอาจารย์เกริกพงษ์ เตชธัมโม. (ม.ป.ป.). มหัศจรรย์แห่งใจฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: ร้านเบทส์.
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิติปัญโญ. (2554). ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิติปัญโญ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ.

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิติปัญโญ และคนอื่น ๆ . (2554). นิพพาน . . . ที่นี่ . . . เดี๋ยวนี้. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ.

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล. (2557). การฝึกสติกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา.ค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2560, จาก http: //www.Happinessisthailand. com

พศิน อินทรวงศ์. (2559). 10 ความน่าเสียดายสำหรับผู้ไม่ฝึกฝนวิปัสสนา (อย่างสม่ำเสมอ). ซีเคร็ต. 9 (197): 76 – 77.

แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ์. (ม.ป.ป.). การเจริญสติบำบัด. ค้นเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ,
จาก http: //www.amzon.com /MatthieuRicard

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊ค พับลิเคชั่น.

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. (2558 , 2 กันยายน). ธรรมะกับสุขภาพ: ต่างชาติตื่นตัวใช้ “การเจริญสติ” ปลูกฝัง คุณธรรมในเด็ก. ผู้จัดการออนไลน์. ค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2560, จาก http: //www.manager.co.th /Dhamma/Viewnews.aspx?NewsID=9580000099005

Baudrillard , Jean. (1998). The Ecstasy of Communication. New York: Semiotext.

Baudrillard , Jean. (1996). System of Objects. New York: Verso.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29