การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในด้านของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ ในข้อความถึงบรรณาธิการ หากไม่ใส่จะไม่รับพิจารณาบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำการตีพิมพ์

วารสารราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยครอบคลุมสาขา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการที่เป็นการพัฒนา สังคม ชุมชน ท้องถิ่น วารสารมีการเผยแพร่ในแบบรูปเล่มและแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี กองบรรณาธิการ มีความยินดีที่รับผลงานวิชาการจากทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับดังนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ (1) บทความวิจัย และ (2) บทความวิชาการ โดยที่บทความทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานถูกต้องตามหลักวิชาการ และผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาบทความละไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารฉบับอื่น ส่วนของเนื้อหาหรือข้อคิดเห็นในบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ ของผู้เขียนที่เป็นเจ้าของผลงานและต้องเป็นผลงานต้นฉบับไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagiarism) ซึ่งผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบและแนวการเขียนบทความในการส่งตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด จากการผ่านการตรวจสอบจาก กองบรรณาธิการ รวมทั้งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความและอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี  ดูเพิ่มใน  

คำแนะนำการตีพิมพ์ (pdf)

แบบฟอร์มบทความวิจัย (docx)

แบบฟอร์มบทความวิชาการ (docx)

แบบฟอร์มการส่งบทความวารสารราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม (docx)

                                         คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมด

ขั้นตอนการจัดทำวารสาร (pdf)

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่นๆ