จริยธรรมการตีพิมพ์

จริยธรรมในการตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียนบทความ (authors)

 1. ผู้เขียนบทความ (authors) คือ เจ้าของบทความที่ส่งบทความนั้นๆ เข้ามาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยบทความที่ขอตีพิมพ์นั้นจะต้องเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. เนื้อหาในบทความจะต้องเป็นการรายงานผลการวิจัยที่เป็นจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงาน
 3. ในกรณีที่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานตนเอง ซึ่งจะต้องมีการจัดทำเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
 4. ผู้เขียนบทความ (authors)จะต้องการปรับบทความให้เป็นไปตามรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสารกำหนด (คำแนะนำการตีพิมพ์)
 5. ผู้เขียนบทความ (authors) จะต้องปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ (Editor)

กองบรรณาธิการ (Editor)

 1. กองบรรณาธิการ (Editor) มีหน้าที่ คัดเลือก กลั่นกรอง ดูความเหมาะสมของบทความ
 2. สรรหาและเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)ประเมินบทความ
 3. ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหา ภารใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการอ้างอิงให้ถูกต้อง
 4. สรุปผลการประเมินข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review) เพื่อส่งให้เขียนบทความ (authors) แก้ไข
 5. กองบรรณาธิการ (Editor) ต้องไม่แทรกแซง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
 6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ (authors) และผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
 7. พิสูจน์อักษร

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

 1. จะต้องดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
 2. จะต้องมีความเชียวชาญในศาสตร์หรือแขนงนั้น และต้องสอดคล้องกับบทความที่ประเมิน
 3. พิจารณา ประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของบทความ
 4. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขบทความ หรือให้คำแนะนำอื่นๆ ที่เป็นการประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงบทความให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น