กองบรรณาธิการ

สำนักงานกองบรรณาธิการ:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


บรรณาธิการบริหาร:
ดร.พรศิริ กองนวล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองบรรณาธิการ:
รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี -  ข้าราชการบำนาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา - ข้าราชการบำนาญรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ท้ายเรือคำ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชริน ดำรงกิตติกุล - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐัศแก้ว  ศรีสด - ข้าราชการบำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา  เสนาวงษ์ - ข้าราชการบำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ชุวานนท์ - ข้าราชการบำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

คณะกรรมการดำเนินงาน
นายธุวพล   คงน้อย - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         
นางสาวสุชาดา    ธโนภานุวัฒน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าที่ร้อยตรี จิรโรจน์  ธรรมสโรช - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี            
นายปรัชญา   เหลือเจริญ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาววาศิณี  สุวรรณระวี - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี              
นายรวี  แย้มสรวล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
จัดทำปก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าที่ร้อยตรี จิรโรจน์  ธรรมสโรช - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสานงาน
ว่าที่ร้อยตรี จิรโรจน์  ธรรมสโรช - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี