เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม เริ่มจัดทำขึ้น ในปี พ.ศ.2537 โดยศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยต่อมาในปี พ.ศ.2547ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตั้งเป็นสถาบันวิจัยละพัฒนาโดยมีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคมเป็นฉบับที่ 22 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของรูปเล่มรูปแบบการเขียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารโดยทั่วไปและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นบทความวิจัยที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ด้านการวิจัยที่เป็นการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

ขอบเขต    
รับตีพิมพ์บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน การศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทบทความ

รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article)

การพิจารณาคุณภาพบทความ
โดยบทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยการพิจารณาจะใช้วิธีการปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blinded Peer Review)

กำหนดเผยแพร่
กำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี และมีการเผยแพร่วารสารแบบรูปเล่ม และวารสารแบบอิเล็กทรอนิกส์

การชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความ และสมัครสมาชิกวารสาร

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 3,000 บาท/บทความ และค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 300 บาท/ปี รวม 3,300 บาท หลังจากบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการ ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ 

 

โดยทางวารสารมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้แต่งให้ข้อมูลรายละเอียดการออกใบเสร็จกับทางวารสาร (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลรายละเอียดการออกใบเสร็จ)
  2. วารสารจะนำเข้าข้อมูลผู้แต่ง เพื่อบันทึกในระบบการรับเงินของมหาวิทยาลัย
  3. วารสารจะส่งไฟล์ข้อมูลการชำระเงินให้กับผู้แต่งทางอีเมล เพื่อให้ผู้แต่งโอนเงินภายในเวลาที่กำหนด (ตัวอย่างเอกสารการโอนเงิน)
  4. เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ผู้แต่งส่งหลักฐานการชำระเงินทางระบบ thaijo
  5. วารสารตรวจสอบการชำระเงินและจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ที่ให้ไว้ทางไปรษณีย์และอีเมลผู้แต่ง