การพัฒนาตัวแบบกระบวนการเพื่อการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

Main Article Content

ฉัตรชนก จรัสวิญญู
สุจินดา เจียมศรีพงษ์
ภาณุ บูรณจารุกร
สุกิจ ขอเชื้อกลาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวแบบกระบวนการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ตามแนวทางขององค์กรที่ได้รับรางวัล TQA และ TQC ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง 2556 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีติดพื้นที่ (Grounded Theory) และโปรแกรม MAXQDA รุ่น 11.0 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยได้พัฒนา ตัวแบบโครงสร้างการดำเนินการ (OSM) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทีมงาน รวมทั้งตัวแบบวัฏจักรการดำเนินการ (PCM) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัล TQA ในขณะที่ข้อแนะนำประการสำคัญในการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัล TQA คือองค์กรต้องดำเนินการทุกหมวดไปพร้อม ๆ กัน โดยให้ความสำคัญทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการยกระดับค่านิยมหลักขององค์กรควบคู่กันไป

 

A Development of Operating Process Model for TQA Implementation

The purpose of this paper is to develop an operating model for applying Thailand Quality Award (TQA) criteria. This research uses data from the TQA and TQC winners from 2002 to 2013 by interviewing. The qualitative data is analyzed by using grounded theory and MAXQDA version 11.0. The results show that the Operating Structure Model (OSM) can be used as implementation guidelines for team organizing before implementation. While the process cycle model (PCM) can be used as blueprint for organization managing with TQA criteria. The most important for implementation is to emphasize on core value and process concurrently.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2014.27

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)