ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรรายย่อย

Main Article Content

ปนัดดา อุตรนคร
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการเพาะเลี้ยงในบ่อคอนกรีต และบ่อยิปซั่มบอร์ดของเกษตรกรรายย่อย โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เกษตรกรแบบรายบุคคลด้วยแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง จำนวน 98 ราย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อคอนกรีตมีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 58 บาทต่อกิโลกรัม และมีกำไรสุทธิ 40 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้มีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 15 กิโลกรัมต่อบ่อ และราคาขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 54 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อยิปซั่มบอร์ดมีต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 73 บาทต่อกิโลกรัม และกำไรสุทธิเท่ากับ 15 บาทต่อกิโลกรัม มีปริมาณผลผลิตและราคาขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 11 กิโลกรัมต่อบ่อ และ
70 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ และเมื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจในการเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งสองรูปแบบจะเห็นว่า การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อคอนกรีตจะมีอัตรากำไรส่วนเกินต่อต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 73.38 ซึ่งมีค่าสูงกว่าการเพาะเลี้ยงในบ่อยิปซั่มบอร์ดถึงสามเท่าตัว ทั้งนี้โดยภาพรวมเกษตรกรทั้งสองกลุ่มสามารถทำกำไรจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในแต่ละรูปแบบได้เป็นอย่างดี


คำสำคัญ: 1)  การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 2) เกษตรกรรายย่อย 3) ต้นทุนและผลตอบแทน 4) บ่อคอนกรีต
              5) บ่อยิปซั่มบอร์ด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Apisitpinyo, B. (2012). Cost accounting. (Edit 5th). SE-EDUCATION Public Company Limited:

Bangkok

Chumpasuk, P. and Sriwaranun, Y. (2014). Production and marketing management of cricket farm

in Khon Kaen, Kalasin and Maha Sarakham provinces. Khon Kaen Agricultural Journal. 42(4): 547-554.

Fuah, A.M., Siregar, H.C.H. and Endrawati, Y.C. (2015). Cricket farming for animal protein as

profitable business for small farmers in Indonesia. Journal of Agricultural Science and Technology. 5: 296-304.

Halloran, A., Caparros Megido, R., Oloo, J., Weigel, T., Nsevolo, P. and Francis, F. (2018).

Comparative aspects of cricket farming in Thailand, Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Democratic Republic of the Congo and Kenya. Journal of Insects as Food and Feed. 4(2): 101-114.

Halloran, A., Hanboonsong, Y., Roos, N. and Bruun, S. (2017). Life cycle assessment of cricket

farming in North-eastern Thailand. Journal of Cleaner Production. 156: 83-94.

Halloran, A., Roos, N. and Hanboonsong, Y. (2017). Cricket farming as a livelihood strategy in

Thailand. The Geographical Journal. 183(1): 112-124.

Halloran, A., Roos, N., Flore, R. and Hanboonsong, Y. (2016). The development of the edible

cricket industry in Thailand. Journal of Insects as Food and Feed. 2(2): 91-100.

Lertjunthuk, L., Theinthong, A. and Sriwaranan, Y. (2015). Consumer behavior and willingness to

pay for edible insects in Khon Kaen province: Choice modeling. P.48. The 4th National

Conference on Agricultural, Resource, Food Economics, and Agribusiness on July 17,

at Songkla Province.

Liengpornpan, S. (2007). How does insect eating affect human being?. Thaksin University

Journal. 10(2): 1-11.

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. (2018). Novel food. ACFS Early Warning. 10: 10-11.

Nilapornkul, N. and Soithongdee, N. (2019). The different cost and return of cricket farming types:

The Central region of Thailand evidence. RMUTT Global Business Accounting and Finance Review. 3(2): 23-37.

Priebprom, S. (1987). Principles for managing the farm business. Odeon store company Limited: Bangkok.

Sirijinda, A. (2015). Chapter 6: Supply and agricultural production cost. Introduction to

agricultural economics. PP.156-189. (Edit 2nd). Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University: Bangkok.

Sirijinda, A. (2014). Chapter 6: Supply of agricultural production. Introduction to agricultural economics. PP.145-175. Edit 1st. Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University: Bangkok.

Soithongdee, N. and Nilapornkul, N. (2019). Cost and return of commercial cricket farming.

MBA-KKU Journal. 12(1): 165-186.

Weigel, T., Févre, S., Berti, P.R., Sychareun, V., Thammavongsa, V., Dobson, E. and Kongmanila, D. (2018). The impact of small-scale cricket farming on household nutrition in Laos. Journal of Insects as Food and Feed. 4(2): 89-99.