วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal

จัดพิมพ์ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารสหสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group I และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง

 Thai Journal Impact Factors

ISSN: 2672-9091 (Print)      ISSN: 2408-2112 (Online)

ประกาศการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2019-02-28

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จะดำเนินการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/Author_Guidelines

PR1.jpg

Vol. 16 No. 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-29

ความเข้าใจในบทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภูมิภาคเหนือ

อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล, กาญจนา เชี่ยววิทย์การ

71-86

View All Issues