วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal

จัดพิมพ์ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารสหสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group I และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง

 Thai Journal Impact Factors

ISSN: 2672-9091 (Print)      ISSN: 2408-2112 (Online)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ดูทุกฉบับ