เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

ศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทย กับการส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว

มาโนชย์ นวลสระ, สุดสันต์ สุทธิพิศาล, เกศรา สุดเพชร, โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, ทักษิณา แสนเย็น, ไกลศักดิ์ พิกุล, วัชระ เชียงกถล

17 - 31

กระบวนการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดอุตรดิตถ์

ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ภาศิริ เขตปิยรัตน์, วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์, อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์, มานะศิลป์ ศรทนงค์, เชียง เภาชิต

48 - 58