ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2561): วารสารศิลป์ พีระศรี

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2561): วารสารศิลป์ พีระศรี

วารสารวิชาการ โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กันยายน 2561

วารสารวิชาการศิลป์ พีระศรีฉบับปีที่ 6 เล่มที่ 1 กันยายน 2561 มีบทความที่น่าสนใจดังนี้

กลุ่มการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกมีบทความ “บทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการกำาหนดตัวตนของบุคคลในผลงานศิลปะของโทนี เอาร์สเลอร์” ในบทความนี้จะนำเสนอผล กระทบของสื่อในยุคหลังสมัยใหม่ที่มีต่ออัตลักษณ์ของคนในสังคม ศิลปินได้จับประเด็นนี้เป็นเนื้อหาและวิธีการของกระบวนการสร้างสรรค์ บทความวิเคราะห์ประเด็นนี้โดยอาศัยแนวคิดจิตวิเคราะห์ของฌาคส์ ลาก็อง

ในอีกบทความหนึ่ง “การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสุนทรียภาพของภาพวาดลายเส้นอีโรติก: กรณีศึกษาจากศิลปินตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 19-20” ภาพอีโรติคเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ของตะวันตก ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อต้นศตวรรษที่ 20 สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปิดออกอย่างมากส่งผลให้การสร้างสรรค์ในหัวข้อนี้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มภาพลายเส้นที่ชัดเจนและรวดเร็วในกระบวนการนำเสนอ

ในกลุ่มว่าด้วยการจัดการศิลปะ มีบทความ “เทศกาลศิลปะดินและน้ำ นิอิกะตะ ค.ศ. 2015” ที่เป็นการศึกษาพื้นฐาน ต้นกำเนิด แนวคิดและเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เทศกาลศิลปะนี้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่น บทความ “ นโยบายศิลปะสาธารณะ 1 เปอร์เซ็นต์” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของรัฐบาลไต้หวันที่ออกกฎหมายให้อาคารสาธารณะต้องจัดสรรงบประมาณร้อยละหนึ่งสำหรับจัดซื้อหรือจัดทำศิลปะ

บทความเรื่อง “สีน้ำเงินในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยเอโดะ” เป็นชุดของบทความต่อเนื่องที่มีสีเทากับสีน้ำาตาลในวารสารฉบับก่อนหน้านี้ บทความชุดนี้เปลี่ยนมุมมองที่ว่าสีที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ศิลปินแต่ละยุคสมัยเลือกใช้ตามใจชอบเป็นว่าสีแต่ละสีมีประวัติความเป็นมาและมีบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ชัดเจน รวมถึงมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย

บทความ“พระอินทร์ในบริบทสังคมไทย” ก็เป็นการศึกษาศิลปะไทย เทพองค์ที่สัมพันธ์กับคนไทยมากที่สุด

บทความ "การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่าเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” เป็นบทความเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นจากแนวทางการออกแบบ เช่นเดียวกับบทความ “กิจกรรมการทำป๊อบอัพเพื่อส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายศิลปะและการออกแบบในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน” ที่เป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ ศักยภาพในการนำสู่งานสร้างสรรค์ในอนาคต


บทความสุดท้ายคือ “จิตรกรรมสื่อผสม เย็บปัก ถักทอ ดุนนูน ย้อมเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของลูกออทิสติก” เป็นที่ทราบกันดีว่าศิลปะมีศักยภาพในการบำบัดอาการหลายอย่าง ในกลุ่มเด็กออทิสติกก็เช่นกันที่ศิลปะจะช่วยผ่อนคลายจิตใจ ช่วยให้เด็กก่อเกิดสมาธิ บทความนี้เปรียบเทียบลักษณะพื้นฐานของเด็กปกติและเด็กออทิสติกเพื่อชี้ให้เห็นว่ากระบวนการทางศิลปะของเด็กกลุ่มหลังมีที่มาอย่างไร อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำความเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นในอนาคต

เผยแพร่แล้ว: 15-09-2018

ฉบับเต็ม

Research Articles