การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำผู้แต่ง

Submission Preparation Checklist รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้เขียนบทความต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด บทความนั้นจะถูกตีกลับให้ผู้เขียนและไม่ได้รับพิจารณาต่อในขั้นตอนต่อไป

 1. บทความต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
 2. ไฟล์บทความจะต้องบันทึกเป็นนามสกุล .doc หรือ .docx หรือไฟล์นามสกุลที่สามารถเปิดได้ใน Microsoft Word และแนบไฟล์ .pdf มาด้วย
 3. รูปแบบการเขียนบทความและการอ้างอิงเป็นไปตามที่วารสารกำหนด สามารถดูได้ที่ “คำแนะนำผู้เขียน”
 4. แหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์สามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้
 5. กรอกเอกสารนำส่งบทความ (Submission from) จากนั้นอัพโหลดหลักฐานทั้งหมดในขั้นการสมัครบน website

 

คำแนะนำผู้แต่ง Authorities Guideline

การเตรียมต้นฉบับ Preparation of Manuscripts

บทความมีความยาวระหว่าง 10-20 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมภาพประกอบ) ใช้รูปแบบอักษร Prompt สำหรับชื่อเรื่อง ขนาด 18 point ชื่อผู้แต่ง ขนาด 11 point และ TH Sarabun PSK ขนาด 16 point สำหรับเนื้อหา ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิกทุกกรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตามรูปแบบบทความได้ที่ : https://docs.google.com/document/d/1K0z5Dc_VDRnZQz45mO4jS4UPwuoa2p-g/edit?usp=share_link&ouid=111122941783060763968&rtpof=true&sd=true

ต้นบทความให้บันทึกเป็นนามสกุล .doc หรือ .docx หรือไฟล์นามสกุลที่สามารถเปิดได้ใน Microsoft Word และแนบไฟล์ .pdf มาด้วย

โครงสร้างบทความควรประกอบไปด้วยลำดับดังต่อไปนี้

 1. ชื่อบทความ

          ควรตั้งให้มีความกระชับและคลอบคลุมเนื้อหาของบทความ

 1. ชื่อผู้เขียนบทความ

          ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาของผู้เขียน กรณีหากบทความเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ หน่วยงานของอาจารย์ที่ปรึกษาถัดจากชื่อผู้เขียน

 

 

 1. บทคัดย่อ

          บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวตั้งแต่ 350 คำแต่ไม่เกิน 500 คำ บรรจุภายในหนึ่งย่อหน้า

 1. คำสำคัญ

        คำหรือวลีสั้น ๆ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ โดยเรียงลำดับความสำคัญของคำสืบค้น และควรเป็นคำที่ช่วยสืบค้นเข้าถึงงานวิจัยนั้น ๆ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 1. เนื้อหาบทความ

          เนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อ เพื่อให้อ่านได้ง่ายและเป็นระบบเช่น 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการศึกษา 4) ผลลัพธ์ 5) อภิปราย 6) บทสรุป 7) รายการอ้างอิง

 1. ภาพและตาราง

          กรณีที่มีภาพประกอบและตารางให้สร้างแยกจากเนื้อหาของบทความ กล่าวคือ ให้ผู้เขียนสร้างไฟล์ .Doc ขึ้นใหม่ เพื่อใส่ภาพประกอบ ตาราง พร้อมคำบรรยายต่างหาก รวมทั้งระบุที่มาของภาพประกอบ ตารางให้ชัดเจน โดยจะต้องระบุหมายเลขของภาพประกอบ ตารางและคำบรรยาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขที่ตรงกับเนื้อหาในบทความ

        ส่วนต้นฉบับไฟล์ภาพประกอบให้สร้างแฟ้มแยกออกมาจากไฟล์เนื้อหาบทความ โดยระบุชื่อไฟล์ภาพสามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขที่ตรงกับเนื้อหาในบทความ  ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi/inch

 

 1. การอ้างอิง

          วารสารศิลป์ พีระศรีใช้การอ้างอิงรูปแบบนามปี แทรกในเนื้อหา โดยมีลักษณะดังนี้

          - วิธีอ้างอิงในเนื้อหา : ให้ระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์และเลขหน้า เช่น (ศิลป์ พีระศรี, 2501: 15) ในกรณีที่มีผู้เขียน 2 คน (Bhirasri and May, 1948: 2-4)

          - หากมีเชิงอรรถเสริมความ ให้ปรากฏท้ายบทความ (Endnote) ก่อนบรรณานุกรม

          - บรรรณานุกรม : เรียงตามตัวอักษร ชื่อภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุล ตามด้วยชื่อต้น ภาษาไทยขึ้นต้นด้วยชื่อ ตามด้วยนามสกุล

          ตัวอย่าง

          หนังสือ

          ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2560). พจนานุกรมศิลปะประยุกต์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

          เนื้อหาในหนังสือ

          Steyerl, Hito. (2017). Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War. London ; New york : 121-122.

          บทความในวารสาร

          วสมน สาณะเสน. (2562). การแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาวไทยมุสลิมผ่านทางสถาปัตยกรรมมัสยิด. วารสารศิลป์ พีระศรี 6(2): 205-206.

          บทความออนไลน์

          Baur, Ruedi. Felsing, Ulrike. (2016). Researching Visual Application Respectful of Cultural Diversity. Studies in Visual Arts and Communication –an international journal 3(1). [https://journalonarts.org/wp-content/uploads/2016/07/SVACij_Vol3_No1-2016-Baur-Felsing-Researching-Visual-Application-Respectful-of-Cultural-Diversity.pdf] 15.

         

สามารถดูคำแนะนำสำหรับผู้แต่งเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1NsYlde3i1zXdTfQ4x1ms5g9Wbd148Kk7yKiPexr8xaI/edit#heading=h.13ju08w3j556

 

 

 การส่งต้นฉบับบทความ

ส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ Thai Jo ดูคำแนะนำได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1WVYr95GwopWkcnLJsGwAyeTsnivs1cBn/view

 

 

การพิสูจน์อักษร

กรุณาส่งต้นฉบับบทความที่บันทึกเป็นไฟล์ .pdf มายังกองบรรณาธิการผ่านทาง e-mail เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของตัวอักษรที่พิมพ์ในบทความ

 ลิขสิทธิ์ Copyright

บทความที่ตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน โดยกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

 นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Statement

วารสารศิลป์ พีระศรีไม่มีนโยบายนำชื่อและอีเมลของผู้เขียนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากเป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ เท่านั้น

 นโยบายการคัดลอกผลงาน Plagiarism

การคัดลอกผลงานผู้อื่นหรือตนเองไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม จะไม่รับการพิจารณาตามกระบวนการคัดเลือก ทุกบทความจะได้รับการตรวจจับการคัดลอกจากซอฟท์แวร์ (CopyCatch)

Research Articles

วารสารศิลป์ พีระศรี (Journal of Fine Arts) เป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (15 กันยายน และ 15 มีนาคม) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Academic Article

วารสารศิลป์ พีระศรี (Journal of Fine Arts) เป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (15 กันยายน และ 15 มีนาคม) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Review Article

วารสารศิลป์ พีระศรี (Journal of Fine Arts) เป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (15 กันยายน และ 15 มีนาคม) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.