เกณณ์การพิจารณาบทความ

กระบวนการพิจารณาบทความ Peer Review Process

  1. การกลั่นกรอง : บทความที่ยื่นส่งมาจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ เพื่อคัดกรองเข้าสู่กระบวนการประเมิน หากมีพบว่าบทความใดมีการคัดลอก (Plagiarism) ละเมิดจริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร บทความนั้น ๆ จะถูกปฏิเสธในขั้นตอนนี้ กระบวนการใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
  2. การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ : บทความที่ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง กองบรรณาธิการจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงตามสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ท่าน ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน เพื่อดำเนินการประเมินบทความในลักษณะทางลับท้ังสองทาง (Double-Blind review) กระบวนการใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
  3. การแจ้งผลการประเมิน : หลังจากกองบรรณาธิการได้รับผลการประเมิน ผู้เขียนจะได้รับแจ้งผลรวมทั้งคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทั้งผู้ประเมินและบรรณาธิการ โดยมีผลแจ้ง 4 แบบ ได้แก่ ผ่าน ผ่านปรับแก้เล็กน้อย ผ่านปรับแก้มาก และไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไขจะเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ในทันที
  4. การปรับปรุง : หากผู้เขียนได้รับผลให้มีการปรับปรุง ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ และส่งกลับมาให้กองบรรณาธิการพิจารณา ภายในระยะเวลา 1 เดือน ในกรณี ผล ผ่านปรับแก้มาก บทความที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง
  5. การเผยแพร่บทความ : บทความที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเผยแพร่บนระบบวารสารศิลป์ พีระศรีออนไลน์ โดยจัดลำดับตามวันออกหนังสือตอบรับจากวารสาร