ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2561): วารสารศิลป์ พีระศรี

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2561): วารสารศิลป์ พีระศรี

วารสารวิชาการ โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2561

วารสารวิชาการศิลป์ พีระศรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เพิ่มจำนวนบทความเป็นสิบบทความซึ่งมีความหลากหลายทั้งศิลปะไทย, ศิลปะตะวันตก ไปจนกระทั่งบทความที่เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ดังนี้กลุ่มการศึกษาศิลปะตะวันตกมีบทความเรื่อง กระจกในภาพจิตรกรรมของเอ็ดการ์ เดอกาส์ชุดห้องเรียนบัลเลต์ เป็นที่รู้กันดีว่าระบบการสร้างพื้นที่ว่างในจิตรกรรมตะวันตกที่สถาปนามาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองส์นั้นถูกท้าทายอย่างมากในช่วงอรุณรุ่งแห่งจิตรกรรมสมัยใหม่ การท้าทายนี้เป็นไปในหลายรูปแบบและวิธีการ โดยที่หนึ่งในศิลปินที่สนใจการเล่นเกี่ยวกับพื้นที่ว่างนี้มากที่สุดคือเอ็ดการ์ เดอกาส์ ในบรรดาวิธีการที่เดอกาส์ใช้เพื่อต่อต้านวิธีแบบเก่าคือการใช้กระจกเงาเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ให้ภาพสะท้อนจากคนละด้านของมุมในจิตรกรรม เท่ากับเป็นการเสนอพื้นที่อีกชุดหนึ่งซ้อนขึ้นมาในพื้นที่จิตรกรรมปกติ บทความนี้จะวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว อีกบทความหนึ่งในกลุ่มนี้คือบทความชื่อ ปริมาตรเสมือนบนพื้นที่ว่างอันไร้ขอบเขตได้ทำาการย้อนกลับไปศึกษาการลวงตาบนพื้นที่สามมิติโดยอาศัยเครื่องมือทั้งการสร้างองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนังกลุ่มของการศึกษาศิลปะไทยประกอบด้วยบทความ การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและความหมายของภาพทิวทัศน์ในจิตรกรรมฝาผนังช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ 2561

 

เผยแพร่แล้ว: 15-09-2018

ฉบับเต็ม

Review Article