ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Main Article Content

เพ็ญนภา ทองแสน
สมบัติ ท้ายเรือคํา
บังอร กุมพล

Abstract

The purpose of this study were to develop and examine the validity of the factor
model of variable influencing on future orientation of Matthayomsuksa 5 (grade 11) students.
The sample consisted of 1,010 Matthayomsuksa 5 students, selected by Three-Stage Stratified
Random Sampling.
The instruments used for the study were the measurements of future orientation,
self-control, self-esteem, achievement motivation, education environment and family
relationship rearing which had discriminating powers ranging from .533-.849, .541-.784, .292-
.726, .439-.747, .610-.854 and .245-.752 respectively. The total reliabilities were .939, .914,
.693, .865, .932 and .899 respectively. Data were analyzed by latent variable of path analysis
of structural equation modeling (SEM).
The results of the study were as follows: 1) The factor model of variable influencing
on future orientation of Matthayomsuksa 5 students in the secondary educational service
areas office 21 was consisted with empirical data regarding χ 2 =146.14, df=123, χ 2 /df =
1.188, p = .076, CFI = .999, GFI= .984, AGFI = .978 , RMSEA = .014 and RMR = .0228 2) The
variable directly affecting future orientation was achievement motivation. The variables
both directly and indirectly affecting future orientation were self-control, self-esteem and
education environment. All variables could explain the variance of future orientation at 83
percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article