การเปรียบเทียบคุณลักษณะนักวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนตามคู่มือครู

Main Article Content

สุกัญญา วิเศษรัตน์
มนตรี อนันตรักษ์
สุรชา อมรพันธุ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article