การติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Main Article Content

บังอร บุตราช
นุชวนา เหลืองอังกูร
สมนึก ภัททิยธนี

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article