การติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Main Article Content

บังอร บุตราช
นุชวนา เหลืองอังกูร
สมนึก ภัททิยธนี

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>