Return to Article Details การติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป Download Download PDF