การพัฒนาระบบประเมินโครงการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ โดยประยุกต์แนวคิดประเมินอิงการขับเคลื่อนด้วยทฤษฎี และแผนที่ผลลัพธ์

Main Article Content

จุรีรัตน์ ประวาลลัญฉกร
รัตนะ บัวสนธ์
อรุณี อ่อนสวัสดิ์
สายฝน วิบูลรังสรรค์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>