DEVELOPING TOOLS MEASUREMENT ENGLISH READING COMPREHENSION FOR STUDENTS IN PRATHOMSUEKSA 6 : MULTITRAIT-MULTIMETHODS

Main Article Content

สุพรรณี ศรีโท
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
ชวลิต ชูกำแพง

Abstract

การสร้างเครื่องมือถือได้ว่าเป็นหลักของการวัดผลการศึกษาเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ลักษณะหลากวิธี
หลายเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการวัดกับคุณลักษณะที่ใช้วัด ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
วิธีการวัด 2 วิธี ได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและวิธีการทดสอบแบบโคลซ คุณลักษณะที่ใช้ใน
การวัดมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านเพื่อค้นหาความรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ ด้านความเข้าใจเรื่องที่อ่านและด้าน
การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
จำนวน 600 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
มี 6 ฉบับ โดยใช้วิธีการวัด 2 วิธี คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและวิธีการทดสอบแบบโคลซ ซึ่งมี
คุณลักษณะการอ่าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านเพื่อค้นหาความรู้คำศัพท์ และไวยากรณ์ด้านความเข้าใจเรื่องที่
อ่านและด้านการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์ลักษณะหลากวิธีหลาย สรุปผลได้ดังนี้
1. จากการหาค่าความเที่ยงของแบบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน
เพื่อค้นหาความรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ ด้านความเข้าใจเรื่องที่อ่านและด้านการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
โดยวิธีการใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าเท่ากับ .80, .81 และ .79 และวิธีการทดสอบแบบ
โคลซ มีค่าเท่ากับ .72, .70 และ .72 ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะหลากวิธีหลายของเครื่องมือวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะเดียวกันและวิธีวัดต่างกัน
ที่แสดงถึงความตรงเหมือน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง(มีค่าอยู่ระหว่าง .70 ถึง .75) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของคุณลักษณะต่างกันและวิธีวัดเดียวกัน ที่แสดงถึงความตรงจำแนก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
(มีค่าอยู่ระหว่าง .66 ถึง .73) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่างกันและวิธีวัดต่างกันมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต่ำ (มีค่าอยู่ระหว่าง .53 ถึง .59) โดยสรุปจากผลการวิจัย พบว่า ทำให้ได้เครื่องมือวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและพัฒนาเครื่องมือที่หลากวิธีหลายของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article