การคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์เข้าในสมการถดถอยพหุคูณ

Main Article Content

ประยูรศรี บุตรแสนคม

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article