การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง

Main Article Content

บุญชม ศรีสะอาด
บุญส่ง นิลแก้ว

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

-

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>