Return to Article Details การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล