ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

สมบัติ พรธิอั้ว
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
พัชรี จันทร์เพ็ง

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article