การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลับราชภัฏอีสานใต้

Main Article Content

มนัญญา นาคสิงห์ทอง
นุชวนา เหลืองอังกูร
สุวิมล โพธิ์กลิ่น

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

-