เด็กไทยกับการคิดวิเคราะห์ในมุมมองของมาร์ซาโน

ผู้แต่ง

  • กนกนภา เอราวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

คำสำคัญ:

เด็กไทย, ขบวนการคิดวิเคราะห์, แนวคิด, มาร์ซาโน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความถึงปัจจุบันที่มีผลงานวิจัยต่างๆนาๆ พบว่า การเรียนการเสนอที่เด็กไทยได้รับนั้นมันสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ในมุมมองของมาร์ซาโนอย่างไร           โดยการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีของมาร์ซาโน นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ในเชิงการวิเคราะห์         เพื่ออธิบายว่า เด็กไทยไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์ด้อย เพียงแต่ขาดการเอาใจใส่จากครูผู้สอนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และควรให้มีการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เด็กไทยให้มากขึ้น  ซึ่งมาร์ซาโนเสนอให้ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นตั้งเด็กอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ต้องฝึกตั้งโจทย์หรือสถานการณ์สมมติในชั้นเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน เพราะว่าเด็กนักเรียนจะได้ฝึกจินตนาการตามสิ่งที่ครูผู้สอนสร้างเหตุการณ์สมมติขึ้นมาแล้วให้เด็กนักเรียนเขียนหรือวาดภาพออกมาจากสิ่งที่คิดวิเคราะห์ออกมา โดยครูผู้สอนคอยดูห่างๆ เพื่อให้กระขบวนการนี้ออกมาจากการวิเคราะห์ของเด็กนักเรียนจริงๆ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไปตามแนวคิดของมาร์ซาโน  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31