หลักอิทธิบาทธรรมในการปลูกฝังคุณธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • วรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

หลักอิทธิบาทธรรม, ผู้บริหาร, สมมรถนะ, หลักสำคัญของผู้เรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักอิทธิบาทสี่ของผู้บริหารผู้เรียนโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักอิทธิบาทสี่ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู จำนวน 214 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน

                                                                 

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักอิทธิบาทสี่ของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ วิมังสา การใช้ปัญญาในการทำงาน รองลงมาคือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร  และ จิตตะ ความเอาใจใส่ ตามลำดับ
  2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รองลงมา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร และ ความสามารถในการคิด ตามลำดับ

          3.หลักอิทธิบาทธรรมในการปลูกฝังคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีประสิทธิภาพการทำนาย ร้อยละ 15.9 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ Z′y = .347 (X4)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31