การบวนการในการฝึกอบรมในยุคศตวรรษที่ ๒๑

ผู้แต่ง

  • สรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ์ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

กระบวนการ, การฝึกอบรม, ศตวรรษที่ ๒๑

บทคัดย่อ

ในสภาวการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสถานประกอบการที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร การฝึกอบรมยุคใหม่ จึงมีความสำคัญเพื่อให้ความรู้และเข้าใจแก่พนักงานในองค์การ ผู้รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่นสังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การจัดการ ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยให้สามารถ กำหนดหลักสูตร และโครงการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม มีความเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน เข้าใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์อยู่บ้างพอที่จะสามารถทำการสำรวจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ในการบริหารงาน ฝึกอบรมได้ นอกจากนั้น ผู้ดำเนินการฝึกอบรมยังจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้เข้าอบรม และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17