ความรู้ทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามหลักพุทธศาสนาเพื่อแนวทางการดูแลสุขภาพหลังการได้รับเชื้อโควิด-19

ผู้แต่ง

  • อุตมะ ปภาภูธนะนันต์ นักวิชาการอิสระ คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข
  • ศรุตานนท์ ชอบประดิษฐ์ คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

คำสำคัญ:

ความรู้ทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามหลักพุทธศาสนา, การดูแลสุขภาพหลังการได้รับเชื้อ, เชื้อไวรัสโควิด-๑๙, ธาตุ ๔

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามหลักพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพหลังการได้รับเชื้อโควิด-19 ซึ่งองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาการแพทย์แผยไทยและวิธีการของการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการบรูณาการการรักษา ตามหลักลักษณะของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ นี้ใช้มุมมองของพุทธศาสนาที่มองเป็นเพียงสภาวะของสิ่งที่มีมาโดยธรรมชาติ มีหน้าที่เฉพาะของตนเองและเป็นองค์ประกอบของสรรพสิ่ง ซึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวถึงธาตุในการทำหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย ไม่ปรากฏการคำอธิบายลักษณะของสภาวะธาตุที่เกิดอาการเจ็บป่วย ในด้านคัมภีร์แพทย์กล่าวถึงธาตุใน ลักษณะการทำหน้าที่ต่างๆ ของธาตุ และอธิบายถึงลักษณะของสภาวะธาตุที่เกิดอาการเจ็บป่วย เมื่อธาตุตัวใดตัวหนึ่งเกิดความไม่สมดุล รสยาเป็นตัวบ่งชี้สรรพคุณ ทางยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย เกิดจากประสบการณ์ในการใช้ ลองผิดลองถูกของหมอยาไทยโบราณ อันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วย มีการทดลองแก้ไขอาการเจ็บป่วยหลากหลายอย่าง เช่น กิน ดม ทา แช่ หรือการเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว สังเกตจากสิ่งรอบข้าง และด้วยสถานการณ์โรคอุบัติใหม่คือโควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ การพัฒนาหรือการฝึกอบรมพฤติกรรมทางกายเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดและฝึกปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมทั้งคำสั่ง ประกาศ คำเตือนต่างๆ เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกไปทำธุระนอกบ้าน พกเจลล้างมือเป็นนิสัย ล้างมือทุกครั้ง การฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเรื่องนี้จำเป็นยิ่งในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้เริ่มจากพิจารณาความจริงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17