การทำจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันตามแนวอนุสสติในพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • พระสัญชัย ทิพย์โอสถ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • ทิตติยา มั่นดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การทำจิต, ปัจจุบัน, อนุสติในพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

 

อนุสสติตามขั้นตอนการเยี่ยมชมการมาที่นี่ น้ำตกหินภูเขาไฟ การเมาน์คอสมอส การถูกแซมการบริจาคการแซมหลาย (กายคตาสติ) การที่จะทำให้สงบแล้วปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ส่วนผลที่ตามมาคือการฝึกทำจิตให้เป็นสุขในปัจจุบัน ในขณะที่อนุสสติในคราวที่ร่างกายต้องการให้ใจเป็นใหญ่ ใจที่ดีการคิดในเชิงบวกที่เกิดขึ้นด้วยการยอมรับความจริงการรับฟังความคิดเห็นของทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมุมมองชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ยอมรับในตนเองและศรัทธาในความต้องการที่ดีจะต้องเจออุปสรรคต่างๆ นานา ก็ต้องยอมรับให้ได้ ความคิดเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งรูปธรรมได้ด้วยการลงปฏิบัติปฏิบัติตามผู้ฟังตนเองและสังคมสามารถเรียนรู้ได้และฟังได้ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการที่ปฏิบัติตามหลักสำคัญประการสำคัญคือการสร้างความเชื่อให้ ผสมผสานบนพื้นฐานการคิดในชีวิตของคุณให้ดีกว่านี้และอย่าลืมตัดตอนตามเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน อย่าลืมความดีงามและซึ่งสร้างสรรค์การคิดในเชิงบวก ซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนเกิดความเข้าใจและมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามอย่างมีสติอย่างมีสติที่จะขัดแย้งกับอุปสรรคต่างๆ เรื่อยมา ประสบผลสำเร็จและต้องเผชิญกับสภาวะจิตใจที่ดีในการใช้ชีวิต

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17