การทำจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันตามแนวอนุสสติในพระพุทธศาสนา การทำจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันตามแนวอนุสสติในพระพุทธศาสนา

Making the mind to be happy in the present according to the mindfulness practice in Buddhism

ผู้แต่ง

  • sanjaya Thiposot -

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

อนุสสติตามแนวทางพระพุทธศาสนา การระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ การระลึกถึงศีล การระลึกถึงการบริจาค การระลึกถึงเทวดา การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (อานาปานสติ) การระลึกถึงความตาย การตั้งสติไว้ที่กาย (กายคตาสติ) การระลึกถึงความสงบ ทฤษฎีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ส่วนผลที่เกิดจากปฏิบัติการทำจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันตามแนวอนุสติในพระพุทธศาสนา มนุษย์เราใช้ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จจากใจ การคิดเชิงบวกเกิดขึ้นด้วยการยอมรับความจริง การฝึกฝนตนเองให้มีมุมมองชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเองและศรัทธาในความดีงาม แม้จะเจออุปสรรคต่างๆ นานาก็ต้องยอมรับให้ได้ อันความคิดเป็นนามธรรมสามารถทำให้รูปธรรมได้ด้วยการลงทำปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมุมมองที่มีต่อตนเองและสังคม ทุกอย่างสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการโดยมีหลักประการสำคัญคือการสร้างความเชื่อให้กับตัวเองบนพื้นฐานการคิดในความเป็นจริงในทิศทางที่ดี มองและรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผล บนพื้นฐานของความดีงามและสร้างสรรค์ ซึ่งการคิดเชิงบวกเป็นการช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างมีสติมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จนประสบผลสำเร็จและจนกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีในการใช้ชีวิต

คำสำคัญ : การทำจิต, ให้เป็นสุขในปัจจุบัน, อนุสสติในพระพุทธศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17