แนวทางการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ผู้แต่ง

  • พระฉัตรมงคล วงษ์ธรรม นักวิชาการอิสระ (วัดชัยภูมิพิทักษ์)
  • พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ เอมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

คำสำคัญ:

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, การตรวจสอบ, ความโปร่งใส, การจัดซื้อจัดจ้าง

บทคัดย่อ

สำหรับการประเมินผลประจำปี 2560 โปรดอย่าลืมปล่อยให้พนักงานจัดการจ้างและผู้จัดการพัสดุเป็นประจำ พ.ศ. 2560 ออกใหม่เพื่อให้เป็นระเบียบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและสภาวสถานการณ์ ปัจจุบันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่ยกเว้นระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับพัสดุที่รวบรวมพนักงานจัดจ้างหรือผู้จัดการพัสดุเดิม ผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจใน มีสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเดิม และขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใหม่ เพื่อจะได้ตรวจสอบและเตรียมเอกสารการจัดจ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด ก่อนหน้านี้ให้วันที่เก่ากับหน่วยรับตรวจได้สำหรับคำถามที่ว่าต่อไปนี้คือการซื้อการจัดจ้างงานตามข้อกำหนดของการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกครั้ง พ.ศ.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-01