แนวคิดเรื่องมงคลตามแนวทางพุทธปรัชญา The Concept of ‘Mangala’ (Blessing) in Buddhist Philosophy

ผู้แต่ง

  • พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ)

คำสำคัญ:

คำสำคัญ; แนวคิด, มงคล, พุทธปรัชญา

บทคัดย่อ

1) บทคัดย่อ

บทความนี้สรุปได้ว่า  ความเป็นมงคลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของตัวเองด้วยการตั้งอยู่ในสุจริต ด้านกาย งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ทางวาจา การไม่พูดเท็จ การไม่พูดคำหยาบ การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดเพ้อเจ้อ ทางใจ ด้วยความไม่โลภอยากได้ของคนอื่น ความไม่พยาบาท ความเห็นถูกตามทำนองคลองธรรม ข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดมงคลในพุทธปรัชญา การไม่คบคนพาล คบคนดี ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชา อยู่ในถิ่นอันสมควร การได้ทำบุญมาไว้ในชาติปางก่อน ควรตั้งตนไว้ทางที่ชอบ เป็นพหูสุต มีศิลปะ มีวินัยที่ดี มีวาจาสุภาษิต การดูแลบำรุงมารดาบิดา ดูแลสงเคราะห์บุตร ดูแลสงเคราะห์ภรรยา การทำงานไม่คั่งค้าง การให้ทาน การปฏิบัติ การสงเคราะห์ญาติ ทำงานไม่มีโทษ ละเว้นการทำบาป สำรวมจากการดื่มน้ำเมา การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย มีความเคารพ มีความถ่อมตน มีความสันโดษ มีความกตัญญู ฟังธรรมตามกาลเวลาอันสมควร มีความอดทน เป็นผู้ว่าง่าย ได้เห็นสมณะ สนทนาธรรมตามกาล การบำเพ็ญตบะ การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม มีจิตไม่เศร้าโศก มีจิตปราศจากกิเลส มีจิตเกษมจากกิเลสทั้งปวง สำหรับปุถุชนทั่วไปสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการศึกษาให้เข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้ของหลักคำสอน และพัฒนาให้เกิดขึ้นภายในตนเอง สำหรับเป็นเครื่องมือในการมองโลกอย่างเข้าใจซึ่งสัจธรรมความเป็นไปของโลก

 

คำสำคัญ; แนวคิด, มงคล, พุทธปรัชญา

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ)

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเป็นมงคลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของตัวเองด้วยการตั้งอยู่ในสุจริต ด้านกาย งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ทางวาจา การไม่พูดเท็จ การไม่พูดคำหยาบ การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดเพ้อเจ้อ ทางใจ ด้วยความไม่โลภอยากได้ของคนอื่น ความไม่พยาบาท ความเห็นถูกตามทำนองคลองธรรม ข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดมงคลในพุทธปรัชญา การไม่คบคนพาล คบคนดี ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชา อยู่ในถิ่นอันสมควร การได้ทำบุญมาไว้ในชาติปางก่อน ควรตั้งตนไว้ทางที่ชอบ เป็นพหูสุต มีศิลปะ มีวินัยที่ดี มีวาจาสุภาษิต การดูแลบำรุงมารดาบิดา ดูแลสงเคราะห์บุตร ดูแลสงเคราะห์ภรรยา การทำงานไม่คั่งค้าง การให้ทาน การปฏิบัติ การสงเคราะห์ญาติ ทำงานไม่มีโทษ ละเว้นการทำบาป สำรวมจากการดื่มน้ำเมา การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย มีความเคารพ มีความถ่อมตน มีความสันโดษ มีความกตัญญู ฟังธรรมตามกาลเวลาอันสมควร มีความอดทน เป็นผู้ว่าง่าย ได้เห็นสมณะ สนทนาธรรมตามกาล การบำเพ็ญตบะ การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม มีจิตไม่เศร้าโศก มีจิตปราศจากกิเลส มีจิตเกษมจากกิเลสทั้งปวง สำหรับปุถุชนทั่วไปสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการศึกษาให้เข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้ของหลักคำสอน และพัฒนาให้เกิดขึ้นภายในตนเอง สำหรับเป็นเครื่องมือในการมองโลกอย่างเข้าใจซึ่งสัจธรรมความเป็นไปของโลกคำสำคัญ:  แนวคิด, มงคล, พุทธปรัชญา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31