แนวคิดเรื่องมงคลตามแนวทางพุทธปรัชญา

ผู้แต่ง

  • พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร ทิพย์โอสถ

คำสำคัญ:

คำสำคัญ; แนวคิด, มงคล, พุทธปรัชญา

บทคัดย่อ

1) บทคัดย่อ

บทความนี้จะสรุปความเป็นมงคลให้กับผู้ปฏิบัติตามกฎของพวกเขาโดยให้มีความปลอดภัยด้านกายภาพ งดเว้นจากการได้รับผลประโยชน์จากสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามโดยทางนั้น การไม่พูดโต้ตอบ การไม่พูดคำหยาบ การไม่พูด สอเสียดการไม่พูดเพ้อเจ้อทางใจด้วยความไม่ต้องการอยากได้ของผู้อื่น เหลพยาบาท ความเห็นถูกตาม สตริงคลองธรรม ข้อปฏิบัติในการเปรียบเทียบมงคลในพุทธศาสตร การไม่คบคนพาลคบเพื่อน ในพื้นที่อันสมควรได้รับการทำบุญมาต่อไปนี้ชาติปางก่อนให้ตั้งตนไว้ทางชอบเป็นพหูสุตมีวินัยที่ดีมีระเบียบสุภาษิต ทานการปฏิบัติ การสงเคราะห์ญาติทำงานไม่มีโทษ ละเว้นการทำบาปสำรวม เว้นจากการดื่มน้ำเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ได้เห็นมาแล้ว สนทนาธรรมตามกาล การบำเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นความจริงสัจธรรมการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมีจิตไม่กำหนดเวลาโลกธรรม มีจิตไม่เศร้าโศกมีจิตที่เต็มไปด้วยหลุมฝังศพมีจิตเกษมจากกิเลสทั้งหมดสำหรับปุถุชนทั่วไปอย่าลืมสอนให้ด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจแก่นแท้ของคำสอน จะต้องให้เกิดขึ้นภายในตนเองสำหรับใช้ในการมองโลกอย่างเข้าใจสัจธรรมความเป็นไปของโลก

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31